bibliotheek-lijst
https://www.facebook.com/groups/481116897192391
mommaerts-baeb
mommaerts-mergaerts
mommaerts-neerdaels
mommaerts-nevens

Mommaerts

Van Beethoven - Mommaerts

Everberg

Ludwig Van Beethoven en zijn achterneef Lodewijk Mommaerts

© Het Laatste Nieuws 2 juni 2022

Klik op de afbeelding om te vergroten
Click on the image to enlarge

Nederlands

LODE KON AL BIJNA 40.000 FAMILIELEDEN TERUGVINDEN


“Familie van Van Beethoven? Ik vond nog iets veel interessanter”


En plots blijk je familie te zijn van de Duitse componist Ludwig Van Beethoven. Lode Mommaerts (68) uit Aarschot kwam tot die ontdekking toen hij de componist zijn naam ingaf in zijn stamboomprogramma. “Ik kwam zelfs terecht bij familie in Amerika en Canada.”


Lode Mommaerts was 25 jaar toen hij voor het eerst opzoekingen deed in verband met Everberg en de familie Mommaerts. “Ik begon door in het Rijksarchief in Brussel en op zolder van het gemeentehuis in de boeken van de burgerlijke stand te gaan zoeken. De boeken gingen maar terug tot Napoleon, de familie Mommaerts was sedert 1759 aanwezig in Everberg. Aanvankelijk schreef ik alles op in een boek, later op steekkaarten. Bij de opkomst van de computer schafte ik mij een stamboomprogramma aan. En typte alles over. Ondertussen steken er al meer dan 39.000 personen in dat programma.”

Die 39.000 personen heeft Lode handmatig ingevoerd, zo ook de familie Van Beethoven. “Door een eenvoudige druk op een knop gaf het programma in enkele seconden mijn verwantschap met Ludwig Van Beethoven weer, ik ben een achterneef. Zijn voorvader werd weduwnaar en is dan hertrouwd met mijn stam overgrootmoeder (11 generaties terug red.), ergens in de jaren 1600.”

Dat is niet onlogisch volgens Lode want zijn voorouders kwamen uit de streek. “De componist werd geboren in Bonn en zijn voorouders kwamen uit Mechelen, Bertem, Boortmeerbeek en Kampenhout.”


Amerika en Canada


Op onder meer Facebook ging Lode verder op zoek naar mensen met dezelfde familienaam. Zo kwam hij terecht in Amerika en Canada. “Ik vond dat Joseph Mommaerts geboren in 1870 in Blanden (deelgemeente van Oud-Heverlee (red.) in 1891 naar Amerika emigreerde. Hij had daar meteen 13 kinderen die allen in Green Bay (in het noorden van de V.S. (red.) werden geboren. Mijn stamboomprogramma bevestigde dit. Hierdoor nam ik onder andere contact op met Patrick Mommaerts, geboren in Green Bay in 1944. Die was uiteraard erg verwonderd toen hij vernam dat ik een neef van hem was. Om eerlijk te zijn, vind ik dit veel fijner dan Beethoven want met deze mensen heb ik nog steeds contact. Hij vroeg me zelfs om eens op bezoek te komen, maar ik ben 68, en mijn vrouw is er 82, en zo eenvoudig is dat niet.”

Je zou het niet zeggen maar Lode hield in zijn schooltijd niet zo van geschiedenis en aardrijkskunde.

“Ik heb gewoon altijd van mijn streek gehouden. Ik kende veel oudere mensen en ik was nieuwsgierig naar hun achtergrond. Vroeger ging ik ook vaak naar begrafenissen en rommelmarkten en zo bots je toch altijd wel op iets uit een (ver) verleden.”


4 tot 6 uur per dag


Lode denkt nog niet aan stoppen. “Tegenwoordig kan je veel op internet terugvinden, zolang ik dat nog kan, stop ik niet”, lacht hij. “Ik ben er ondertussen 45 jaar mee bezig, en spendeer er nog dagelijks 4 à 6 uur aan. Het is mijn grootste schat.”

Meer info vind je op de websites van Lode www.everbergh.be en www.mommaerts.eu

Nederlands

LODE HAS ALREADY RECOVERED NEARLY 40,000 FAMILY MEMBERS

“Van Beethoven's family? I found something much more interesting”

And suddenly you turn out to be related to the German composer Ludwig Van Beethoven. Lode Mommaerts (68) from Aarschot made this discovery when he entered the composer's name in his family tree program. “I even ended up with family in America and Canada.”

Lode Mommaerts was 25 years old when he first did research on Everberg and the Mommaerts family. “I started by searching the records of the registry office in the State Archives in Brussels and in the attic of the town hall. The books only go back to Napoleon, the Mommaerts family had been present in Everberg since 1759. Initially I wrote everything down in a book, later on index cards. With the advent of the computer, I purchased a family tree program. And typed everything. In the meantime, more than 39,000 people are involved in that program.”
Lode entered those 39,000 persons manually, as did the Van Beethoven family. “With the simple push of a button, the program reflected in seconds my kinship with Ludwig Van Beethoven, I am a second cousin. His ancestor was widowed and then remarried to my stock great-grandmother (11 generations back ed.), sometime in the 1600s.”
That is not illogical according to Lode because his ancestors came from the region. “The composer was born in Bonn and his ancestors came from Mechelen, Bertem, Boortmeerbeek and Kampenhout.”

America and Canada

Lode continued to look for people with the same last name on Facebook, among others. He ended up in America and Canada. “I found that Joseph Mommaerts, born in 1870 in Blanden (sub-municipality of Oud-Heverlee (ed.)) emigrated to America in 1891. He immediately had 13 children there who were all raised in Green Bay (in the north of the US (ed.) My family tree program confirmed this, so I contacted Patrick Mommaerts, who was born in Green Bay in 1944, among others. He was obviously very surprised to learn that I was a cousin of his. To be honest, I think this is a lot nicer than Beethoven because I'm still in touch with these people. He even asked me to visit, but I'm 68, and my wife is 82, and it's not that simple."
You wouldn't say it, but Lode didn't like history and geography much in his school days.
“I've just always loved my area. I knew many older people and I was curious about their background. I used to often go to funerals and flea markets, so you always bump into something from a (distant) past.”

4 to 6 hours a day


Lode is not thinking about stopping yet. “Nowadays you can find a lot on the internet, as long as I can still do that, I will not stop”, he laughs. “I've been working on it for 45 years now, and I still spend 4 to 6 hours on it every day. It is my greatest treasure.”
More information can be found on the Lode websites www.everberg.be and www.mommaerts.eu.


(Google translation)

  

© Lode Mommaerts