L
amerika-keuzemenu
belgians-americans-keuzemenu
emigranten-keuzemenu
stambomen-keuzemenu
keuzemenu

Mommaerts

Witloofteelt

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

Onze Nationale bedrijvigheid : Het kweeken en oogsten der Suikerij

De suikerij is een zeer gesmaakt groensel ten onzent, vooral in het Brabantsche. Haar teelt splitst zich in twee phasen. Vooreerst de teelt der wortelen, waarvan onze foto 1 een veld voorstelt op het oogenblik dat men de wortelen gaat uitdoen.


2. De wortelen worden uit den grond getrokken en gerangschikt om de luchtwerking te ondergaan. Zij worden van hunne bladeren ontdaan.


3. De wortelen worden gereed gemaakt om in den tuin te worden overgebracht. Hier treedt de tweede phase in.


4-5. Het vervoer der wortelen naar hun nieuwen grond, waar de eigenlijke suikerij-kweek aanvangt in de daartoe gereed gemaakte kuilen en voren.


6. De wortelen worden zoo dicht mogelijk bijeen geplaatst in een kuil, 25 tot 30 cm. diep, en vervolgens met aarde overdekt.


7. Boven-op wordt nu eene laag mest geplaatst. Dan wordt de kuil zorgvuldig gesloten en beschut. Volgens het modern systeem voeren onderaardse buizen de warmte, noodig om de suikerij te doen kiemen, van den oven onder wortelen heen.


8. Het oude verwarmingssysteem bestond in steenen gangen, die onder de voren liepen en uitkwamen in groote boerenschouwen, die de oven bevoorraadden.


9. Na veertien dagen is de suikerij rijp. Alles wordt bloot gelegd en eene schoone laag suikerij komt te voorschijn. Om oprecht schoon te zijn moet deze zuiver bleek-geel zijn.


10. De suikerij wordt gekuischt en in korven gedaan om naar de markt te worden vervoerd.


Ons Land 1922 p. 616 en 617

  

Brussels grondwitloof van zaad tot krop